fbpx

AHV je zkratka pro Alters- und Hinterlassenenversicherung a AHV Nummer je číslo švýcarského pojištění a najdete jej na své kartičce pojištěnce. Je přiděleno ihned po narození nebo při vstupu na švýcarský pracovní trh. Od 1. července 2008 se z technických důvodů a z důvodů ochrany údajů používá nové 13místné číslo pojištění (756.XXXX.XXXX.XX). Číslo je zcela anonymní a náhodně generované. Je uděleno pouze jednou a je neměnné i v případě, že se změní rodinný stav pojištěnce, například vstupem do manželství.

Je označení pro nizozemské daňové přiznání, které je v Nizozemsku možné podávat až 5 let zpětně. Například daňové přiznání za rok 2019 můžete v Nizozemsku podat až do 31. prosince 2024. Nizozemci rádi využívají pro předložení svých daní aplikaci Mijn Belastingdienst, ale nerezidenti stále ještě mohou použít papírovou formu daňového přiznání, která se ale vždy musí telefonicky objednat.

Tagy: ,

V otrockém překladu daňová služba je označení pro nizozemský daňový úřad, který je součástí nizozemského ministerstva financí. S Belastingdienst můžete být kromě klasické korespondenční formy v kontaktu také telefonicky, od roku 2008 však poskytuje telefonní helpdesk služby pouze v nizozemštině, aby se tak vyhnul jakémukoli nedorozumění mezi daňovými poplatníky a zaměstnanci. Belastingdienst má v zemi 5 hlavních kanceláří a jsou rozptýleny po velkých městech jako je Amsterdam, Haag, Rotterdam, Eindhoven nebo Utrecht.

BUAK je zkratka pro Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse a jde o rakouský fond dovolené a náhrad pro pracovníky ve stavebnictví. Hlavním zájmem tohoto fondu je spravovat ustanovení pro vysílané pracovníky, náhrady za dovolenou, odstupné, překlenovací důchod, náhrady za svátky apod. 

Tagy: ,

Pro Bundesamt für Soziale Sicherung používáme český ekvivalent Spolkový úřad pro sociální pojištění a jde o instituci, která dohlíží na poskytovatele zákonného zdravotního, důchodového a úrazového pojištění a také sociálního pojištění dlouhodobé péče. Tento úřad znají převážně maminky, protože zpracovává žádosti o peněžitou pomoc v mateřství pro zaměstnané ženy, které využívají soukromého pojištění nebo jsou pojištěny prostřednictvím svých manželů. 

Tagy: ,

Daně ve Švýcarsku vybírá jak Konfederace, tak i kantony a obce. Bundessteuer je tak označení pro federální daň. Po DPH je přímá federální daň v současnosti druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů vlády. Výše přímé federální daně závisí na dvou faktorech: na výši zdanitelného příjmu a rodinném stavu daňového poplatníka. Podle rodinného stavu tak existují dvě daňové sazby – pro svobodné a pro manžele.

Daň z příjmů se dotýká všech legálně pracujících daňových poplatníků a je jednoznačně nejpřínosnější daní. Přínosnou proto, že když na ní máte přeplatek, můžete jej dostat zpět, pokud si o něj zažádáte. Tuto daň platíte kdekoli, kde jste legálně zaměstnání a jejím placením pro vás v každém státě plynou jiné výhody. Všude na světě je také její výše odlišná.

Má více označení jako je například daňová vratka či přeplatek na dani. Ve všech třech případech jde o vrácení daní, na kterých jste zaplatili více, než bylo potřeba. Daňová refundace je výsledkem podání přiznání k daní neboli daňového přiznání, které si zpracujete sami nebo prostřednictvím daňového poradce. Refundace je tak příjemným výsledkem, který vylepší vaši finanční situaci. Nedoplatek nebo dluh na dani je opačným výsledkem daňového přiznání.

Daňový odpočet je synonymem pro nezdanitelnou položku, daňovou slevu či úlevu a je položkou, kterou lze snížit váš roční daňový základ. Výsledkem toho je, že díky daňovému odpočtu zaplatíte na dani z příjmů méně, než byste měli. Daňovým odpočtem může být v některých státech dojíždění do zaměstnání, stravování na pracovišti, poskytnutí finančního daru, lékařské ošetření a mnoho dalšího. Opět platí, že daňové odpočty se v každém státě liší a daňový poplatník by si měl zjistit, díky kterým odpočtům lze jeho daňový základ snížit. Pokud se vám nechce ztrácet čas pracným vyhledáváním informací, stačí nás kontaktovat.

Tagy:

Jde o status, pro který platí v každém státě jiná pravidla. Nizozemským daňovým rezidentem se stáváte ve chvíli, kdy v zemi pracujete a pobýváte déle než 183 kalendářních dnů. Ve Švýcarsku je získání tohoto statusu o něco rychlejší, rezidentem se stáváte už ve chvíli, kdy ve Švýcarsku máte bydliště nebo zde minimálně 30 dní pobýváte a zároveň vykonáváte výdělečnou činnost nebo pokud ve Švýcarsku nejste výdělečně činní, ale zdržujete se zde déle než 90 dní. Každá země má tedy vlastní podmínky pro udělení rezidentského statusu a s tímto statusem přichází nová práva i povinnosti.

V českém překladu jde o definitivní daňový výměr. Je to kalkulace Vašich příjmů, daní a odpočtů, kterou Belastingdienst zasílá nejpozději do 3 let. Lhůta se počítá od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém si podáte nizozemské daňové přiznání. Definitieve Aanslag se může částkami lišit od předběžného daňového výměru, který dostanete jako první. Belastingdienst totiž sama sebe několikrát kontroluje, zda výpočty provedla správně. 

Tagy: ,

Označení pro německé daňové přiznání může být pro někoho těžce vyslovitelné, ale úlevou může být, že jeho hlavní formulář pro rok 2019 se zkrátil na 2 stránky. Vyplněním tohoto formuláře ukazuje daňový poplatník finanzamtu svou příjmovou situaci v daném roce. Do hlavního formuláře se vyplní obecné informace o vás, tedy o daňovém poplatníkovi a podle své aktuální situace zvážíte vyplnění dalších příloh, které slouží například pro příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání apod. Podání je možné i zpětně např. v Německu lze daňové přiznání podat až čtyři roky zpětně.

Tagy: ,

Jde o rodičovský příspěvek, který se vyplácí měsíčně a rodič jej může obdržet již pár týdnů po narození dítěte. Se žádostí o Elterngeld byste neměli otálet, jelikož se příspěvek vyplácí maximálně 3 měsíce zpětně. Příspěvek mohou rodiče čerpat až do 14. měsíce věku dítěte v případě, že se rodiče podělí. Jeden rodič může dostat příspěvek pouze po dobu 12 měsíců. Na příspěvek mají nárok rodiče, kteří mají společný roční příjem nižší než 500 tisíc eur.

Tagy: ,

Jedná se o úrok z daňového přeplatku, které vám německý finanzamt vrátí. Daňový úřad musí zaplatit úroky z peněz zadržených daňových poplatníků, v případě, že dojde k překročení určité lhůty. Pokud od finanzamtu dostanete nějaké peníze zpět, jde o vrácení daně z příjmu, společně se solidární a někdy i církevní daní. Pokud musíte na rozhodnutí čekat déle než 15 měsíců, vznikne úrok z prodlení. Někteří daňoví poplatníci se rozhodnou tuto možnost „zúročit“ a podávají si daňové přiznání opravdu až v nejzazším termínu, tedy těsně před uplynutím možné 4leté lhůty pro podání. V tu chvíli se jim daňový přeplatek navýší o úroky hrazené finanzamtem a daňová vratka je hned o „pár“ euro vyšší. 
Tagy: ,

Rakouské přídavky na děti vyplácí příslušná pobočka finanzamtu v měsíčních intervalech. Rodiče mají na tento přídavek nárok bez ohledu na jejich zaměstnání nebo příjem. Výše rodinného příspěvku závisí na věku a počtu dětí. Děti mladší 18 let mají nárok na rodinné přídavky, aniž by splňovaly jakékoli další požadavky. Od 18 let jsou rodinné přídavky vypláceny pouze pokud dítě studuje. Od roku 2019 se výše Familienbeihilfe pro děti, které žijí mimo Rakousko snížila.

Tagy: ,

Dřívější daňová úleva Kinderfreibetrag byla od roku 2019 nahrazena úlevou nazvanou Familienbonus. Nárok na Familienbonus má ten, kdo pobírá rakouský přídavek na dítě (FamilienbeiHilfe). Je určen rodiči, který s dítětem sdílí společnou domácnost. Vyplácí se buď na základě formuláře E30 nebo vyplněním dětí v daňovém přiznání. Tento bonus může být vyplacen jednomu rodiči nebo může být rozdělen mezi oba rodiče (ve stejném nebo jiném poměru, v případě, že se jeden rodič více podílí na východě dítěte).

Tagy: ,

Jde o formu dvouletého dětského příspěvku, který ale je ale vyplácen pouze německým spolkovým státem Bavorsko. Bavorský zákon o Familiengeld vstoupil v platnost 1. srpna 2018 a příspěvek je poskytován rodičům ve druhém a třetím roce života dítěte. Od 13. do 36. měsíce věku dítěte je příspěvek vyplácen ve výši 250 EUR měsíčně a od třetího dítěte mají rodiče nárok dokonce na 300 EUR měsíčně. To znamená celkem 6 000 EUR (v případě tří dětí až 7 200 EUR), pokud rodiče Familiengeld čerpají po celé období dvou let. Příspěvek se vyplácí bez ohledu na příjem, zaměstnání či druh péče. Nárok ale máte pouze tehdy, pokud je vaše bydliště či obvyklý pobyt v Bavorsku a s dítětem žijete ve společné domácnosti.

Tagy: ,

Instituce, která v Německu vyplácí přídavek na dítě Kindergeld, o který si musíte zažádat, jelikož není automaticky vyplácen.  Familienkasse má zhruba 180 poboček a obyvatelé Německa žádají o přídavky u Familienkasse v místě svého trvalého bydliště, občané ČR pak kontaktují Familienkasse v Karlsruhe. 

Tagy:

Finanzamt je označení pro daňový úřad v Německu nebo v Rakousku a v obou zemích mají daňových úřadů velké množství. V Rakousku můžete být přiřazeni k jedné ze 41 poboček a v Německu jich mají více než 600. Proto je nutné posílat své daňové dokumenty na správný úřad, jinak bude vaše obálka cestovat déle, dokud se nedostane ke správnému finanzamtu.

Fiskální neboli daňový rok v některých zemích koresponduje s kalendářním rokem. Například v Nizozemsku nebo Německu jde o totožný rok, který začíná 1. ledna a končí 31. prosince, ale pokud pracujete ve Velké Británii, tak tam fiskální rok končí 5. dubna a nový začíná 6. dubna. Fiskální rok je 365 dnů, za které se vám sečtou příjmy a zaplacené daně a tyto informace slouží jako podklad pro roční daňové přiznání.

Funkci tohoto formuláře původně zastával formulář E301, ten již je ale neplatný. Formulář U1 potvrzuje období, kdy jste platili sociální pojištění. Později slouží jako doklad pro přiznání podpory v nezaměstnanosti. Tento dokument vám potvrdí úřad sociálního zabezpečení země, ve které jste naposledy pracovali. Slouží pouze pro potřeby zemí EU.
Tagy: ,

Nejen Konfederace a kantony, ale také obce vybírají ve Švýcarsku daně. Gemeindesteuer je tak označení obecní daně z příjmu. Tuto daň hradí daňový poplatník každý rok a tento příjem plyne pouze obcím. Městská daň je zahrnuta nejen v dani z příjmu fyzických osob ale také v dani z nemovitosti, dani z příjmu z podnikání, dani z vlastnictví psa apod.

Daň z převodu nemovitosti je daň, která vzniká při koupi nemovitosti na domácím či zahraničním trhu. Pokud si nemovitost pořídíte v Německu záleží sazba daně z převodu nemovitosti na konkrétním spolkovém státě. Od roku 2006 se jednotlivé spolkové státy mohou svobodně rozhodnout, jak vysokou daňovou sazbu nastaví. Výše sazby se aktuálně pohybuje od 3,5 do 6,5% z kupní ceny. Nejnižší sazbu ve výši 3,5 % nabízí Bavorsko a Sasko a naopak nejvyšší najdeme u Durynska nebo Braniborska, tj. 6,5 %.

Tagy: ,

Neboli Her Majesty's Revenue and Customs je označení pro neministerský úřad, který je součástí britské vlády a má roli správce daně. Je zodpovědný nejen za výběr daní, ale také například za vyplácení některých forem státní podpory. Pokud si tedy budete podávat britské daňové přiznání, budete ho směřovat právě na adresu HMRC neboli britského daňového úřadu, který má po celé zemi přes 120 poboček.

Jedná se o státní příspěvek na dítě, který v Německu funguje jako daňový odpočet. Nárok na Kinderfreibetrag máte většinou uvedeno ve výplatním dokumentu Lohnsteuerbescheinigung. Stát tím chce dětem zajistit životní potřeby. Každý rodič má v případě 1 dítěte nárok na polovinu tohoto příspěvku. V případě rozvodu, kdy jeden z rodičů neplatí alimenty, má druhý nárok na celý tento příspěvek. Rodiče však mohou získat pouze jednu formu dětského přídavku, buď Kindergeld nebo Kinderfreibetrag. 

Tagy: ,

Kindergled je německé označení pro dětské přídavky. Rodič tento příspěvek nezíská automaticky, ale musí si o něj písemně požádat. K žádosti se přikládá řada příloh a někdy tento zdlouhavý administrativní proces rodiče odradí. O Kindergeld si může žádat rodič nebo zákonný zástupce (adoptivní rodič, nevlastní rodič, prarodič nebo pěstoun), který žije s dítětem ve společné domácnosti, a který je přihlášený k pobytu v Německu nebo má bydliště v jiné zemi, ale je v Německu registrován jako plátce daně s neomezenou daňovou povinností. Od 1. července 2019 je příspěvek ve výši 204 EUR na první a druhé dítě. Od ledna 2018 se Kindergeld vyplácí pouze 6 měsíců zpětně.
Tagy: ,

Církevní daň musí platit členové protestantské nebo katolické církve s bydlištěm v Německu, jakož i členové židovských náboženských komunit, nikoli však muslimové nebo ortodoxní křesťané. Sazba daně je 9 % daně z příjmu, pouze 8 % v Bavorsku a Bádensko-Württembersku. Výše církevní daně závisí na spolkové zemi, ve kterém pracujete jako zaměstnanec nebo žijete jako osoba samostatně výdělečně činná. Pokud církev opustíte, jste církevní daně zproštěni.

Tagy: ,

LKW je zkratka německého označení pro kamion, tedy užitkové vozidlo, s nímž se přepravuje zboží. Majitelem takového vozu je většinou společnost a daňový poplatník pracující jako řidič kamionu nemusí legislativní povinnosti spojené s kamionem řešit. Co však řidič kamionu řešit musí je doba odpočinku daná německým zákonem. Nedodržování pravidel odpočinku může neposlušného řidiče vyjít až na 30 tisíc eur. Německo také schválilo zákaz trávení běžné týdenní doby odpočinku v kabinách nákladních vozidel, důvodem bylo i zhoršení situace na dálničních odpočívadlech a parkovištích v blízkosti hranic.

Tagy:

Někdy označovaný zkratkou LSB je roční mzdový výměr, který vám na konci kalendářního roku nebo při ukončení pracovního poměru  vystaví zaměstnavatel. Z tohoto dokumentu můžete na první pohled vyčíst všechny informace o zákonném zdravotním a sociálním pojištění, roční hrubé mzdě a také o odvedené dani z příjmu. Většina daňových poplatníků má v dokumentu LSB také uvedenou solidární daň a někteří i daň církevní. Všechny tyto částky za vás již zaměstnavatel odvedl prostřednictvím měsíčního výdělku. Na základě těchto údajů lze vypočítat, zda jste daně platili řádně či zda vám vznikne daňový přeplatek.

Zkráceně také L-16 je rakouský roční mzdový výměr, který vám na konci roku nebo při ukončení pracovního poměru  vystaví zaměstnavatel. Z tohoto dokumentu se dozvíte, zda jste čerpali nějaké příspěvky na dojíždění, pod jaký finanzamt spadáte a samozřejmě především, jak vysoký hrubý příjem jste měli a jakou výši daně z příjmu jste odvedli. Výše daně z příjmu závisí na vybrané daňové kategorii a samotné výši příjmu. Pokud jste měli v daném roce více zaměstnavatelů, dostanete Lohnzettel L-16 od každého z nich. Dokument by vám měl bývalý zaměstnavatel vydat do 1 měsíce od ukončení pracovního poměru.

Mini úvazek je v Německu velmi populární především jako přivýdělek ke standardnímu zaměstnání. Za mini úvazek se považuje krátkodobé zaměstnání do výdělku 450 EUR měsíčně. Tento pracovní poměr je osvobozen od daně z příjmu a zaměstnanec z něj neodvádí ani zdravotní a sociální pojištění. Od roku 2013 podléhají tyto mini úvazky povinnému pojištění v zákonném důchodovém pojištění (3,6 % ze 450 EUR). Jde opravdu o krátkodobý příjem, který netrvá déle než tři měsíce nebo déle než 70 pracovních dnů. Týdenní pracovní doba nesmí překročit 14,9 hodin. Roční mzda nesmí překročit 5 400 EUR. Minijob byl v Německu zaveden jako pokus snížit nezaměstnanost a vydělat si měsíčně až 450 EUR bez zdanění.

Tagy: ,

Na tuto mateřskou dávku mají nárok pouze ženy, které jsou v době nástupu na mateřskou dovolenou v pracovním poměru. Mutterschaftsgeld je totiž náhrada mzdy v mateřství. Z právního hlediska chodí tyto dávky 6 týdnů před a 8 týdnů po narození dítěte. Celkem tedy mateřská dovolená trvá 14 týdnů. Mutterschaftsgeld vyplácí Familienkasse a váš německý zaměstnavatel. Žádost pro získání tohoto příspěvku podáváte jak u své Familienkasse, tak svému zaměstnavateli. Maminky, které si hradily soukromé zdravotní pojištění dostanou Mutterschaftsgeld jednorázově od Bundesversicherungsamt (BVA) a zaměstnavatel jim bude vyplácet čistou mzdu, která bude u každého dne snížena o 13 EUR.

Tagy: ,

Nebenjob je zaměstnání na částečný úvazek v zásadě popisuje všechny činnosti, které v Německu vykonáváte mimo svůj hlavní pracovní poměr. Mzda, kterou při částečném úvazku obdržíte se označuje jako dodatečný nebo také sekundární výdělek. Práva a povinnosti vyplývající z pracovního poměru jsou stejná jako práva a povinnosti běžného pracovního poměru. Práci na částečný úvazek byste měli nahlásit zaměstnavateli, pokud je tak stanoveno v pracovní smlouvě.

NINo je zkratka pro National Insurance Number, jde tedy o číslo pojištění používané ve Velké Británii. U nás je jeho obdobou rodné číslo. Někdy je označováno jako číslo NI nebo NINo ve formátu dvou písmen, šesti číslic a jedno příponového písmena např. QQ 12 34 56 C. Toto číslo najdete na britském výplatním dokumentu P60. Pokud přijíždíte do Velké Británie za prací nebo chcete žádat o sociální dávky, musíte si o NINo požádat. Používá se nejen pro daňové účely, ale také u měsíčního jízdného, při volbách nebo pro žádost o dětské přídavky. Jste pod ním tedy vedeni napříč celým britským systémem.

P45 je výplatní dokument, který dostanete od svého zaměstnavatele, pokud ukončíte pracovní poměr v průběhu zdaňovacího roku. P45 má 4 části (část 1, část 1A, část 2 a část 3). Část 1 zašle Váš zaměstnavatel finančnímu úřadu HMRC a zbývající části dodá vám. Pokud plánujete nastoupit do nového zaměstnání, předáte svému budoucímu zaměstnavateli části 2 a 3. Pro svou potřebu si však uschovejte část 1A. Váš zaměstnavatel má zákonnou povinnost vám dokument P45 vydat. Podle tohoto dokumentu si můžete zkontrolovat, zda jste platili daně z příjmu tak, jak jste dle daňových sazeb měli. 

P60 je britský roční výplatní dokument, který dostanete od svého zaměstnavatele, pokud jste u něj pracovali celý daňový rok, tedy od 6. dubna do 5. dubna následujícího roku. Váš zaměstnavatel by vám tento dokument měl vydat do 31. května daného roku v tištěné nebo elektronické podobě. Tento dokument slouží jako doklad o vašich zaplacených daních z příjmu za celý daňový rok. Dokument si uschovejte pro žádost o vrácení daňového přeplatku, pro žádost o daňové úlevy nebo pro žádost o půjčku či hypotéku. V Irsku je již tento výplatní dokument minulostí, ale ve Velké Británii je stále aktuální.

P800 je formulář, který daňový úřad HMRC používá k tomu, aby vám sdělil, že jste zaplatili nesprávnou částku daně. Pokud jste nezaplatili správnou výši daně z příjmu, vyzve Vás úřad HMRC k doplacení rozdílu. Pokud jste daň z příjmu přeplatili, můžete samozřejmě získat daňovou vratku. Na tu vás však HMRC mnohdy neupozorní. Je tedy jen na vás, zda si správnost odvedených daní sami ověříte. 

„Plaťte tak, jak vyděláváte", je volný překlad systému srážek daní, který se používá nejen ve Velké Británii, ale také v Irsku, Austrálii, USA a nově také v Norsku. U fyzických osob jsou tímto způsobem daně strhnuty zaměstnavatelem z výplaty zaměstnance a vyplaceny daňovému úřadu. Tímto způsobem od roku 1992 platí svou daň z příjmu také britská královna Alžběta II.

Za pendlera je považován ten, kdo dojíždí za prací ze své domoviny do jiné země EU denně nebo minimálně jednou týdně. Pendleři jsou také označováni jako přeshraniční pracovníci. Pro pendlera je zkrátka výhodnější každý den do zaměstnání dojíždět přes hranice, než si hledat ubytování v cizině. Pro ty, kdo bydlí v pohraničí je dojíždění do zahraničního zaměstnání nejen pohodlnější, ale také si tyto cesty mohou uplatnit například v německém daňovém přiznání.

Velmi často se v Německu setkáte s označením PKW, což je zkratka pro osobní automobil. Pokud se stěhujete do Německa jako občani EU, musíte tam své auto zaregistrovat (také novou SPZ), pokud je jeho umístění v Německu opodstatněné. Musíte tak učinit do 1 roku od překročení německých hranic s vozidlem, které máte stále zaregistrované ve své domovině. Zahraniční poznávací značku můžete získat od příslušného úřadu dané okresní nebo městské správy. Pokud jste již své vozidlo v Německu zaregistrovali, musíte platit daň z vozidla vždy rok předem. V případě, že se přestěhujete do jiné země EU na méně než šest měsíců, nemusíte tam již své auto registrovat ani platit další registrační poplatky. 

Tagy:

Jde o jeden z klientských dokumentů, který vám zašleme v případě, že s námi budete spolupracovat. Plnou mocí pro zahraniční finanční úřad nám udělujete plnou moc pro zastupování vaší osoby na finančním úřadě ve věci vašich zahraničních daní či ohledně konkrétního problému, který potřebujete s naší pomocí vyřešit. Zplnomocňujete nás pro jednání s finančním úřadem, obdržení písemné i emailové korespondence a pro telefonní komunikaci. V případě, že si budete přát daňovou refundaci obdržet na svůj bankovní účet, tak se tak také stane. Bankovního styku se tato plná moc netýká.

Tagy:

Tento formulář za příslušný daňový rok vám vystaví český nebo slovenský finanční úřad v místě vašeho trvalého bydliště. Podléhá správnímu poplatku 100 nebo 200 Kč. Velmi často si jej vyžádá zahraniční finanční úřad v případě, že jste v zahraničí nepracovali celý kalendářní rok. Jde o dokument, který slouží jako potvrzení příjmů ve vaší domovině. V případě, že jste žádné neměli, vepíšete na místo příjmu nulu.

Jedná se o finanční příspěvek na povinné zdravotní pojištění pro fyzické osoby s nízkým příjmem. Rozhodující je vždy výše příjmu, rodinný stav a počet dětí daňového poplatníka. Tento příspěvek na pojistné je financován daným kantonem a federální vládou. V roce 2020 máte nárok na slevu v případě, že váš zdanitelný příjem nepřesahuje 36 300 CHF (jednotlivci), 41 600 CHF (rodiče samoživitelé) nebo 49 200 CHF (manželské páry).

Srážková daň je zaměstnavatelem odečtena přímo z příjmu zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen odvést daň ze mzdy přímo finančnímu úřadu. Quellensteuer se týká těch, kteří bydlí nebo pracují ve Švýcarsku, ale zatím nemají povolení C nebo nemají ve Švýcarsku žádné přechodné bydliště (přeshraniční dojíždějící – pendleři). Sazby srážkové daně se liší kanton od kantonu, jelikož srážková daň zahrnuje federální, kantonální i komunální daň.

OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) je mezivládní organizace, která koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí. Zprostředkovává nové investice nebo prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu. Cílem OECD je napomáhat k dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačit nezaměstnanost, stabilizovat a rozvíjet mezinárodní finanční trhy. Smlouvu OECD uzavírají mezi sebou vyspělé země, neboť právo zdanit příjem je ponecháno státu, v němž je poplatník rezidentem.

Tagy:

OSN (Organizace spojených národů) je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou všechny rozvojové státy světa (vyjma Vatikánu a Palestiny). Celkem 193 států. Nahradila Společnost národů, která jako garant kolektivní bezpečnosti a mírového řešení konfliktů neobstála. Cílem OSN je zachování mezinárodního míru, bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. V této smlouvě je právo zdanit příjem ponecháno státu, ve kterém se nachází zdroj příjmů poplatníka.

Tagy:

Jde o mezinárodní smlouvy, které jsou uzavřeny mezi dvěma nebo více státy s cílem zejména: zamezit dvojímu zdanění, zamezit dvojímu nezdanění, snížit možnosti daňových úniků, zajistit daňovou nediskriminaci a také zajistit objektivní rozdělení výnosů mezi smluvními státy. Státy těmito smlouvami rozhodně nezavádějí nové typy daní, spíše je jejich cílem prostřednictvím těchto smluv určit, který stát má právo daný příjem zdanit. Podle smluvních stran existují dva typy smluv o zamezení dvojího zdanění a to bilaterální, kde smluvními stranami jsou pouze dva státy a multilaterální, kde je smlouva uzavřena mezi více státy. V roce 2019 měla Česká republika uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění s 88 zeměmi světa. Toto číslo není konečné.

Tagy:

Solidární přirážka také označovaná jako solidární daň, je součástí daňové soustavy Spolkové republiky Německo. Smyslem přirážky bylo podpořit restrukturalizaci spolkových zemí bývalého Východního Německa a překonat jejich zaostalost za západními spolkovými zeměmi. Původně výše přirážky činila 7,5 %. Příplatek za solidaritu byl zaveden v roce 1991 po konfliktu na Středním východě. Poté sloužil k financování nákladů na sloučení Spolkové republiky Německo a bývalé Německé demokratické republiky (NDR). V roce 1995 byla solidární přirážka obnovena a o tři roky byla její sazba snížena na 5,5 %. Zrušení této přirážky je politiky stále odsouváno do budoucna.

Tagy: ,

Pokud nejste zaměstnáni pouze na „minijob“, hradíte ze své mzdy příspěvky na sociální pojištění jak vy, tak i vaši zaměstnavatelé. Sociální pojištění chrání občana před finančními riziky a zaručuje odpovídající životní úroveň. V Německu do příspěvků na sociálního pojištění spadá: zdravotní pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti, pojištění dlouhodobé péče, úrazové pojištění a důchodové pojištění.

Tagy: ,

Steuerliche Identifikationsnummer je obdobou českého rodného čísla. Steuer ID nebo také IdNr má 11 číslic a zůstane daňovému poplatníkovi do konce života, tedy se nemění. Bylo zavedeno až v roce 2008. Jako cizinci byste jej měli získat ihned poté, co se v Německu přihlásíte k pobytu.

Tagy: ,

Je finální kalkulace vašich daní finanzamtem. Dokument vám finanzamt zašle poštou a proti tomuto rozhodnutí se můžete do 1 měsíce od jeho obdržení odvolat. V Rakousku se tento dokument vydává pod názvem Einkommensteuerbescheid a německý finanzamt pro něj používá označení Bescheid, ale na dokumentu najdete jeho celý název Bescheid über Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag

Neboli daňová třída je rozhodující pro výši daňové sazby v Německu. Podle rodinného stavu daňového poplatníka existuje v Německu 6 daňových tříd. Například daňová třída s číslem 1 je udělena daňovým poplatníkům, kteří jsou svobodní, rozvedení nebo ovdovělí a mají jednoho zaměstnavatele. Při vyšším počtu zaměstnavatelů, kdy máte měsíčně více než jeden plat vám bude přiřazena daňová třída 6. Steuerklasse může také značit povinnost podání německého daňového přiznání, tuto povinnost mají především daňové třídy 3, 4, 5 a 6. Pro daňovou třídu 1 a 2 může ale také za jistých okolností nastat povinnost podání.

Tagy: ,

Německé Steuernummer má 13 číslic a může se během života daňového poplatníka změnit, například po sňatku nebo po přestěhování do jiné spolkové země. Používání tohoto čísla bude postupem let zanikat, jelikož je administrativně náročné zaznamenávat každou jeho změnu.

Tagy: ,

Jde o předběžný daňový výměr neboli předběžnou kalkulaci vašich nizozemských daní na základě vašeho nizozemského daňového přiznání. Tento předběžný výsledek můžete dostat i hned na začátku roku, pokud jste o něj požádali bez podání daňového přiznání. Jde o předběžnou kalkulaci, kterou může Belastingdienst ještě v průběhu 3 let pozměnit. 

Tagy: ,

Může jít o výplatní pásku, kterou dostáváte od svého zaměstnavatele každý měsíc nebo o roční výplatní dokument, který vám zaměstnavatel vydá na konci fiskálního roku. V každém státě má tento roční výplatní dokument jiný název, v Německu jde o Lohnsteuerbescheinigung, v Rakousku je to Lohnzettel, ve Švýcarsku Lohnausweis, v Dánsku Oplysningsseddel, v Británii vydávají formulář P45 nebo P60 a v Nizozemsku najdete označení Jaaropgaaf nebo také Jaaropgave. Ve všech státech plní tento dokument stejnou funkci, shrnuje vaše celoroční příjmy a zaplacené daně a slouží jako podklad pro zpracování daňového přiznání.

Tagy:

Příspěvek v mateřství se poskytuje ženám v pracovním poměru, a to v období, kdy nemohou pracovat: tedy osm týdnů před očekávaným datem porodu, v den porodu a osm týdnů po porodu. Nárok na Wochengeld máte po dobu max. 16 týdnů. Výše mateřského příspěvku se vypočítá na základě vašeho průměrného čistého příjmu za poslední tři měsíce. Paušální sazba pro rok 2020 je ve výši 56,03 EUR za den. 
Tagy: ,

ZPV je zkratka pro Zentrale Personen Verwaltung a pod tímto názvem si můžete představit švýcarský registr osob. ZPV Nummer je číslo, které vyplníte například do švýcarského daňového přiznání. Jedná se o jedinečné číslo, které vás identifikuje jako daňového poplatníka a přidělí vám jej finanční úřad vašeho kantonu.